Đính điểm đối tượng

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Chỉ có hiệu lực nếu con trỏ hay một đường viền của đối tượng đồ họa phải nằm trong phạm vi đính.

Icon Snap to Object Points

Đính điểm đối tượng

Please support us!