Tạo đối tượng với thuộc tính

Bật biểu tượng này trên thanh Tùy chọn thì mỗi đối tượng được hiển thị với các thuộc tính trong khi vẽ nó. Tắt thì chỉ đường viền được hiển thị trong khi vẽ, và đối tượng được hiển thị với các thuộc tính một khi bạn buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Tạo đối tượng với thuộc tính

Please support us!