Hiện đường đính

Hiển thị hay ẩn các đường đính để giúp bạn chỉnh cạnh các đối tượng trên ảnh chiếu. Để gỡ bỏ một đường đính, kéo nó ra ảnh chiếu.

Biểu tượng

Hiện đường đính

Please support us!