Cho phép tương tác

Xem thử sự tương tác được gán cho đối tượng, khi bạn nhấn vào đối tượng trên ảnh chiếu. Để chọn đối tượng để chỉnh sửa, ấn giữ phím trong khi nhấn chuột.

Biểu tượng

Cho phép tương tác

Please support us!