Cho phép hiệu ứng

Xem thử một hiệu ứng hoạt họa được gán cho đối tượng, khi bạn nhấn vào đối tượng trên ảnh chiếu. Để chọn đối tượng để chỉnh sửa, ấn giữ phím trong khi nhấn chuột.

Biểu tượng

Cho phép hiệu ứng

Hoạt họa sự Chuyển tiếp Ảnh chiếu

Animating Objects in Presentation Slides

Please support us!