ĐIểm nối

Chèn hay sửa đổi các thuộc tính của một điểm nối. ĐIểm nối là một điểm kết nối riêng vào đó bạn có thể gắn một đường nối.

Icon Glue Points

ĐIểm nối

Please support us!