Ẩn điểm phụ

Ẩn các tiêu đề phụ của tiêu đề đã chọn. Các tiêu đề phụ bị ẩn được đại diện bởi đường màu đen ở trước tiêu đề. Để hiển thị các tiêu đề phụ này, nhấn vào biểu tượng Hiện điểm phụ.

Icon Hide Subpoints

Ẩn điểm phụ

Please support us!