Cấp đầu

Ẩn tất cả các tiêu đề của ảnh chiếu trong chiếu ảnh đang biên soạn, trừ tên của mỗi ảnh chiếu. Tiêu đề bị ẩn được đại diện bởi đường màu đen ở trước tên ảnh chiếu. Để hiển thị lại các tiêu đề, nhấn vào biểu tượng Mọi cấp.

Icon First Level

Cấp đầu

Please support us!