Chèn

Biểu tượng

Chèn

Mở thanh công cụ Chèn, dùng đó bạn có thể thêm các đối tượng, gồm đồ thị, bảng tính và ảnh, vào tài liệu.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon

New Slide

Khung nổi

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Icon

Khung nổi

Insert /Objects from File

Cho bạn có khả năng chèn toàn tập tin, hay chỉ một số phần tử riêng của tập tin.

Biểu tượng

Bảng tính

Chèn một bảng mới vào ảnh chiếu hay trang hiện tại.

Icon Insert Table

Table

Từ tập tin

Inserts an image into the current document .

Biểu tượng

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

Công thức

Inserts a formula into the current document.

Biểu tượng

Công thức

Đồ thị

Biểu tượng

Đồ thị

Đối tượng OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Biểu tượng

Đối tượng OLE

Please support us!