Đối tượng 3D

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Biểu tượng

Đối tượng 3D

Biểu tượng Gợi ý

Để xoay một đối tượng ba chiều ở quanh một của ba trục, nhấn chuột để chọn đối tượng, sau đó nhấn lại để hiển thị các móc xoay. Kéo một móc về hướng xoay dự định.


Khối

Vẽ một hình khối đặc theo vùng bạn kéo trên ảnh chiếu. Để vẽ hình chữ nhật ba chiều, ấn giữ Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Khối

Cầu

Vẽ một hình cầu đặc theo vùng bạn kéo trên ảnh chiếu. Để vẽ hình phỏng cầu, ấn giữ Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Cầu

Trụ

Vẽ một hình trụ dựa vào hình tròn theo vùng bạn kéo trên ảnh chiếu. Để vẽ hình trụ dựa vào hình bầu dục, ấn giữ Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Trụ

Nón

Vẽ một hình nón dựa vào hình tròn theo vùng bạn kéo trên ảnh chiếu. Để vẽ hình nón dựa vào hình bầu dục, ấn giữ Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Nón

Chóp

Vẽ một hình chóp có đáy hình vuông theo vùng bạn kéo trên ảnh chiếu. Để vẽ hình chóp có đáy hình chữ nhật, ấn giữ phím Shift trong khi kéo. Để xác định hình đa giác khác cho đáy hình chóp, mở hộp thoại Hiệu ứng 3D rồi nhấn vào thẻ Dạng hình. Trong vùng Đoạn, gõ số giác cho hình đa giác vào hộp có nhãn Ngang, sau đó nhấn vào dấu kiểm màu lục.

Biểu tượng

Chóp

Xuyến

Vẽ một đối tượng hình vòng dựa vào hình tròn theo vùng bạn vẽ trên ảnh chiếu. Để vẽ hình xuyến dựa vào hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Xuyến

Vỏ

Vẽ một đối tượng hình cái bát dựa vào hình tròn theo vùng bạn vẽ trên ảnh chiếu. Để vẽ hình vỏ dựa vào hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Vỏ

Bán cầu

Vẽ một hình bán cầu theo vùng bạn vẽ trên ảnh chiếu. Để vẽ hình bán phỏng cầu, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bán cầu

Tập hợp các đối tượng ba chiều (3D)

Please support us!