Cong

Biểu tượng đường Cong trên thanh Vẽ thì mở thanh công cụ Đường, dùng đó bạn có thể thêm các đường và hình vào ảnh chiếu đang xem.

Ấn giữ phím Shift thì con chuột chỉ di chuyển với các góc là bội số của 45 độ. Ấn giữ phím thì điểm mới sẽ không được kết nối từ điểm trước. Tính năng này cho phép bạn tạo đối tượng từ các đường cong không được kết nối với nhau. Ấn giữ phím trong khi vẽ một đối tượng nhỏ hơn trong đối tượng chưa đóng, đối tượng nhỏ bị trừ ra đối tượng lớn, kết quả là một lỗ trong đối tượng lớn.

Các hình đã đóng tự động được tô đầy bằng mẫu hay màu được hiển thị trong hộp Kiểu dáng/Tô đầy vùng trên thanh Dòng và Tô đầy.

Cong đặc

Vẽ một hình đã đóng và đặc, dựa vào đường cong Bézier. Nhấn vào nơi bạn muốn bắt đầu đường cong, kéo, buông ra, di chuyển con trỏ vào vị trí dự định cho kết thúc của đường cong, sau đó nhấn chuột lại. Di chuyển con trỏ và nhấn chuột lần nữa để thêm một đoạn đường thẳng vào đường cong này. Nhấn đôi để đóng hình.

Biểu tượng

Cong đặc

Hình đa giác đặc

Vẽ một hình đã đóng từ các đoạn đường thẳng. Nhấn vào nơi bạn muốn bắt đầu hình đa giác, sau đó kéo để vẽ đoạn đường. Nhấn lại để xác định kết thúc của đoạn đường đó, sau đó cứ nhấn chuột để xác định các đoạn đường còn lại. Nhấn đôi để kết thúc vẽ hình đa giác này. Để hạn chế hình đa giác trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột.

Biểu tượng

Hình đa giác đặc

Hình đa giác (45º) đặc

Vẽ một hình đã đóng từ các đoạn đường thẳng bị hạn chế trong góc 45 độ. Nhấn vào nơi bạn muốn bắt đầu hình đa giác, sau đó kéo để vẽ đoạn đường. Nhấn lại để xác định kết thúc của đoạn đường đó, sau đó cứ nhấn chuột để xác định các đoạn đường còn lại. Nhấn đôi để kết thúc vẽ hình đa giác này. Để vẽ hình đa giác không phải bị hạn chế trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột.

Biểu tượng

Hình đa giác (45º) đặc

Đường dạng tự do đặc

Vẽ một đường dạng tự do theo đường dẫn bạn kéo bằng con chuột trên ảnh chiếu. Khi bạn buông nút chuột, LibreOffice tạo một hình đã đóng bằng cách vẽ một đoạn đường thẳng từ điểm kết thúc về điểm bắt đầu của đường dạng tự do. Hình bên trong đường này sẽ được tô đầy bằng màu/mẫu vùng đã chọn.

Biểu tượng

Đường dạng tự do đặc

Cong

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Biểu tượng

Cong

Hình đa giác

Kẻ một đường bao gồm một loạt khúc đường thẳng nối nhau. Kéo con chuột để kẻ một khúc đường thẳng, nhấn chuột để xác định điểm kết thúc con đường, kéo con chuột tiếp để kẻ khúc đường thẳng mới tiếp theo. Nhấn đúp để kết thúc kẻ đường. Để tạo ra một hình dạng đóng, nhấn đúp điểm bắt đầu con đường.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Biểu tượng

Hình đa giác

Hình đa giác (45º)

Vẽ một đường từ các đoạn đường thẳng bị hạn chế trong góc 45 độ. Kéo chuột để vẽ một đoạn đường, nhấn chuột để xác định điểm kết thúc đoạn, sau đó kéo lại để tạo đoạn đường kế tiếp. Nhấn đôi để kết thúc vẽ toàn đường. Để tạo hình đã đóng, ấn giữ phím trong khi nhấn đôi.

Biểu tượng

Hình đa giác (45º)

Đường dạng tự do

Kẻ một con đường tự do trong tài liệu hiện hành. Để kết thúc con đường, thả con chuột. Để vẽ một hình dạng đóng, thả con chuột gần vị trí bắt đầu của con đường.

Biểu tượng

Đường dạng tự do

Please support us!