Hình bầu dục

Dùng chức năng Tùy biến thanh công cụ, bạn có thể thêm biểu tượng Bầu dục mà mở thanh công cụ Tròn và Bầu dục.

Hình bầu dục

Vẽ một hình trái xoan đặc theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn bắt đầu vẽ hình trái xoan, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình bầu dục

Hình tròn

Vẽ một hình tròn đặc theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn bắt đầu vẽ hình tròn, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình tròn

Bánh bầu dục

Vẽ một hình đặc được xác định bằng hình cung của hình bầu dục và hai đường bán kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ bánh bầu dục, kéo hình bầu dục vào kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định đường bán kính thứ nhất. Di chuyển con trỏ vào vị trí của đường bán kính thứ nhất dự định, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình bầu dục. Để vẽ bánh hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bánh bầu dục

Bánh tròn

Vẽ một hình đặc được xác định bằng hình cung của hình bầu dục và hai đường bán kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ bánh tròn, kéo hình tròn vào kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định đường bán kính thứ nhất. Di chuyển con trỏ vào vị trí của đường bán kính thứ nhất dự định, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình tròn. Để vẽ bánh bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bánh tròn

Đoạn bầu dục

Vẽ một hình đặc được xác định bằng hình cung của hình bầu dục và một đường kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ đoạn hình bầu dục, kéo hình bầu dục vào kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định điểm bắt đầu đường kính. Di chuyển con trỏ vào nơi bạn muốn để kết thúc của đường kính, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình bầu dục. Để vẽ hình viên phân, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Đoạn bầu dục

Hình viên phân

Vẽ một hình đặc được xác định bằng hình cung của hình tròn và một đường kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ hình viên phân, kéo hình tròn vào kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định điểm bắt đầu đường kính. Di chuyển con trỏ vào nơi bạn muốn để kết thúc của đường kính, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình tròn. Để vẽ đoạn hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình viên phân

Bầu dục rỗng

Vẽ một hình trái xoan rỗng theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bắt đầu vẽ hình, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bầu dục rỗng

Tròn rỗng

Vẽ một hình tròn rỗng theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bắt đầu vẽ hình, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Tròn rỗng

Bánh bầu dục rỗng

Vẽ một hình rỗng được xác định bằng hình cung của hình bầu dục và hai đường bán kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ bánh bầu dục, kéo hình bầu dục đến kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định đường bán kính thứ nhất. Di chuyển con trỏ vào vị trí dự định cho đường bán kính thứ hai, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình bầu dục. Để vẽ bánh tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bánh bầu dục rỗng

Bánh tròn rỗng

Vẽ một hình rỗng được xác định bằng hình cung của hình bầu dục và hai đường bán kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ bánh tròn, kéo hình tròn đến kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định đường bán kính thứ nhất. Di chuyển con trỏ vào vị trí dự định cho đường bán kính thứ hai, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình tròn. Để vẽ bánh bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bánh tròn rỗng

Đoạn bầu dục rỗng

Vẽ một hình rỗng được xác định bằng hình cung của hình bầu dục và một đường kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ đoạn bầu dục, kéo hình bầu dục đến kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định vị trí bắt đầu đường kính. Di chuyển con trỏ vào vị trí dự định cho kết thúc của đường kính, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình bầu dục. Để vẽ hình viên phân, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Đoạn bầu dục rỗng

Hình viên phân rỗng

Vẽ một hình rỗng được xác định bằng hình cung của hình tròn và một đường kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ hình viên phân, kéo hình tròn đến kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định vị trí bắt đầu đường kính. Di chuyển con trỏ vào vị trí dự định cho kết thúc của đường kính, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình tròn. Để vẽ đoạn dựa vào hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình viên phân rỗng

Hình cung

Vẽ một hình cung trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ hình cung, kéo hình bầu dục đến kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định điểm bắt đầu hình cung. Di chuyển con trỏ vào vị trí dự định cho điểm kết thúc, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình bầu dục. Để vẽ hình cung dựa vào hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình cung

Cung tròn

Vẽ một hình cung dựa vào hình tròn trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ hình cung, kéo hình tròn đến kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định điểm bắt đầu hình cung. Di chuyển con trỏ vào vị trí dự định cho điểm kết thúc, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình tròn. Để vẽ hình cung dựa vào hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Cung tròn

Please support us!