Hình chữ nhật

Dùng lệnh Tùy biến thanh công cụ, bạn có thể thêm thanh công cụ Hình chữ nhật.

Creating Round Corners

Hình chữ nhật

Vẽ một hình chữ nhật đặc theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình chữ nhật, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình chữ nhật

Hình vuông

Vẽ một hình vuông đặc theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình vuông, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình chữ nhật, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình vuông

Hình chữ nhật góc tròn

Vẽ một hình chữ nhật đặc có góc tròn theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình chữ nhật góc tròn, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông góc tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình chữ nhật góc tròn

Hình vuông góc tròn

Vẽ một hình vuông đặc có góc tròn theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình vuông góc tròn, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình chữ nhật góc tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình vuông góc tròn

Hình chữ nhật rỗng

Vẽ một hình chữ nhật rỗng theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình chữ nhật, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình chữ nhật rỗng

Hình vuông rỗng

Vẽ một hình vuông rỗng theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình vuông, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình chữ nhật, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình vuông rỗng

Hình chữ nhật góc tròn, rỗng

Vẽ một hình chữ nhật rỗng có góc tròn theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình chữ nhật góc tròn, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông góc tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình vuông góc tròn, rỗng

Hình vuông góc tròn, rỗng

Vẽ một hình vuông rỗng có góc tròn theo vùng bạn kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi bạn muốn để một góc của hình vuông góc tròn, sau đó kéo đến kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình chữ nhật góc tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Hình vuông góc tròn, rỗng

Please support us!