Gluepoints Bar

Chèn một điểm nối, hoặc sửa đổi các thuộc tính của điểm nối. Một điểm nối lả một điểm kết nối riêng vào đó bạn có thể gắn một đường kết nối. Mặc định là LibreOffice tự động để một điểm kết nối ở tâm của mỗi bên của hộp giới hạn cho mỗi đối tượng bạn tạo.

Để truy cập lệnh này...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar


Tạo lưu đồ

Insert Gluepoint

Chèn một điểm nối vào nơi bạn nhấn chuột trong đối tượng.

Biểu tượng

Chèn điểm

Hướng thoát bên trái

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên trái điểm nối đã chọn.

biểu tượng

Hướng thoát bên trái

Hướng thoát bên trên

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên trên điểm nối đã chọn.

Biểu tượng

Hướng thoát bên trên

Hướng thoát bên phải

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên phải điểm nối đã chọn.

Biểu tượng

Hướng thoát bên phải

Hướng thoát bên dưới

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên dưới điểm nối đã chọn.

Biểu tượng

Hướng thoát bên dưới

Gluepoint Relative

Bảo tồn vị trí tương đối của điểm nối đã chọn khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng.

Biểu tượng

Gluepoint Relative

Gluepoint Horizontal Left

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên trái đối tượng.

Biểu tượng

Gluepoint Horizontal Left

Gluepoint Horizontal Center

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở trung tâm của đối tượng.

Biểu tượng

Gluepoint Horizontal Center

Gluepoint Horizontal Right

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên phải đối tượng.

Biểu tượng

Gluepoint Horizontal Right

Gluepoint Vertical Top

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên trên đối tượng.

Biểu tượng

Gluepoint Vertical Top

Gluepoint Vertical Center

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở trung tâm nằm dọc của đối tượng.

Biểu tượng

Gluepoint Vertical Center

Gluepoint Vertical Bottom

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên dưới đối tượng.

Biểu tượng

Gluepoint Vertical Bottom

Please support us!