Transformations

Sửa đổi hình, hướng hay cách tô đầy các đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Toolbars - Transformations.


Xoay

Xoay hay làm lệch các đối tượng hai chiều đã chọn chung quanh một điểm quay. Kéo một móc góc của đối tượng theo hướng xoay đã muốn. Để làm lệch đối tượng, kéo một móc tâm theo hướng lệch đã muốn.

Mỗi ảnh chiếu chỉ có một điểm quay. Nhấn đôi vào một đối tượng để di chuyển điểm quay về trung tâm của đối tượng. Cũng có thể kéo điểm quay vào vị trí khác trên màn hình, sau đó xoay đối tượng.

note

Nếu bạn chọn nhóm chứa một đối tượng ba chiều (3D), chỉ đối tượng ba chiều sẽ được xoay. Không thể làm lệch đối tượng ba chiều : thay vì đó, bạn có thể xoay nó ở quanh trục X và Y bằng cách kéo móc tâm.


Icon Rotate

Xoay

Lật

Lật (các) đối tượng đã chọn ở quanh một đường lật, mà bạn có thể kéo vào bất cứ vị trí nào trên ảnh chiếu. Kéo móc của đối tượng qua đường lật để lật đối tượng. Để thay đổi hướng của đường lật, kéo một điểm cuối của nó vào vị trí khác.

Icon Flip

Lật

Sang đối tượng xoay 3D

Chuyển đổi (các) đối tượng hai chiều đã chọn sang một đối tượng ba chiều, bằng cách xoay các đối tượng ở quanh một đường đối xứng.

Kéo đường đối xứng vào vị trí khác để thay đổi hình của đối tượng đã chuyển đổi. Để thay đổi hướng của đường đối xứng, kéo một điểm cuối của nó. Nhấn vào đối tượng để chuyển đổi nó vào ba chiều.

Icon In 3D rotation object

Sang đối tượng xoay 3D

Đặt trong vòng tròn (phối cảnh)

Méo mó đối tượng đã chọn bằng cách cuộn nó chung quanh các hình tròn ảo, sau đó thêm phối cảnh. Kéo một móc của đối tượng đã chọn, để méo mó nó. Nếu đối tượng đã chọn không phải là một hình đa giác hay đường cong Bézier, bạn được nhắc thay đổi đối tượng sang đường cong trước khi có thể méo mó nó.

Icon Set in circle

Đặt trong vòng tròn (phối cảnh)

Đặt tới vòng tròn (xiên)

Méo mó đối tượng đã chọn bằng cách cuộn nó chung quanh các hình tròn ảo. Kéo một móc của đối tượng đã chọn, để méo mó nó. Nếu đối tượng đã chọn không phải là một hình đa giác hay đường cong Bézier, bạn được nhắc thay đổi đối tượng sang đường cong trước khi có thể méo mó nó.

Icon Set to circle

Đặt tới vòng tròn (xiên)

Méo mó

Cho phép bạn kéo móc của đối tượng đã chọn, để thay đổi hình của nó. Nếu đối tượng đã chọn không phải là một hình đa giác hay đường cong Bézier, bạn được nhắc thay đổi đối tượng sang đường cong trước khi có thể méo mó nó.

Icon Distort

Méo mó

Trong suốt

Applies a transparency gradient to the selected object. The transparency line represents a grayscale, with the black handle corresponding to 0% transparency and the white handle to 100% transparency.

Drag the white handle to change the direction of the transparency gradient. Drag the black handle to change the length of the gradient. You can also drag and drop colors onto the handles from the Color Bar to change their grayscale values.

note

To display the Color Bar, choose View - Color Bar.


Icon Transparency

Trong suốt

Chuyển màu

Modifies the gradient fill of the selected object. This command is only available if you applied a gradient to the selected object in Format - Area. Drag the handles of the gradient line to change the direction of the gradient or the length of the gradient. You can also drag and drop colors onto the handles from the Color Bar to change the color of the gradient endpoints.

note

To display the Color Bar, choose View - Color Bar.


Icon Gradient

Chuyển màu

Please support us!