Thu Phóng

Giảm hay tăng vùng hiển thị tài liệu đang xem. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng để mở thanh công cụ Thu/Phóng.

Icon Zoom

Thu Phóng

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

Thu phóng (LibreOffice Impress trong ô xem Phác thảo và Ảnh chiếu)

Phóng to

Hiển thị ảnh chiếu theo kích cỡ nhân đôi.

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

Phóng to

Thu nhỏ

Hiển thị ảnh chiếu theo kích cỡ chia đôi.

Icon Zoom Out

Thu nhỏ

Hiện 100%

Hiển thị ảnh chiếu theo kích cỡ gốc.

Icon Zoom 100%

Hiện 100%

Thu phóng lùi

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

Thu phóng lùi

Thu phóng sau

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

Thu phóng sau

Entire Page

Hiển thị toàn ảnh chiếu trên màn hình.

Icon Print Preview

Entire Page

Page Width

Hiển thị toàn bề rộng của ảnh chiếu. Tuy nhiên, cạnh bên trên và bên dưới có lẽ không hiện rõ.

Icon Zoom Page Width

Page Width

Optimal View

Thay đổi kích cỡ của vùng hiển thị để hiện rõ mọi đối tượng trên ảnh chiếu.

Icon Optimal View

Optimal View

Thu phóng đối tượng

Thay đổi kích cỡ của vùng hiển thị để hiện rõ đối tượng bạn đã chọn.

Icon Object Zoom

Thu phóng đối tượng

Dời

Di chuyển ảnh chiếu bên trong cửa sổ LibreOffice. Để con trỏ trên ảnh chiếu, sau đó kéo để di chuyển ảnh chiếu. Khi bạn buông ra con chuột, công cụ vừa dùng được chọn.

Icon Shift

Dời

Please support us!