Ảnh chiếu/Cấp hiện có

Hiển thị số hiệu của ảnh chiếu đang xem, sau đó tổng số ảnh chiếu.

Biểu tượng Ghi chú

Trong Chế độ Lớp, hiển thị tên của lớp chứa đối tượng đã chọn.


Please support us!