Kích cỡ hiện tại

Hiển thị toạ độ X/Y của con trỏ, và kích cỡ của đối tượng đã chọn.

This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing - LibreOffice Impress - General.

Please support us!