Thời gian

Gõ thời gian trước khi chiếu ảnh tự động tiến đến ảnh chiếu kế tiếp. Tùy chọn này chỉ hoạt động cho tính năng tự động chuyển tiếp.

Please support us!