Hiện/ẩn ảnh chiếu

Ẩn ảnh chiếu đã chọn, để không hiển thị nó trong chiếu ảnh.

The number of a hidden slide is crossed out. To show a hidden slide, choose Slide Show - Show/Hide Slide again.

Icon Hide Slide

Hiện/ẩn ảnh chiếu

Please support us!