Hiện/ẩn ảnh chiếu

Ẩn ảnh chiếu đã chọn, để không hiển thị nó trong chiếu ảnh.

Số hiệu của ảnh chiếu đã ẩn có gạch đè. Để hiển thị lại một ảnh chiếu bị ẩn, chọn lệnhChiếu ảnh > Hiện/ẩn ảnh chiếu lần nữa.

Biểu tượng

Hiện/ẩn ảnh chiếu

Please support us!