Slide Properties

Sets slide orientation, slide margins, background and other layout options.

Để truy cập lệnh này...

Choose Slide - Slide Properties


Changing the Background Fill

Trang

Đặt hướng, các lề và nền của trang, và một số tùy chọn bố trí khác.

Nền

Xác định nền cho mỗi trang, hoặc cho mọi trang trong tập tin hiện thời.

Biểu tượng Gợi ý

To change the background of all of the slides in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Setup dialog.


Please support us!