Hiệu ứng

Ghi rõ thiết lập và sự tăng cường cho hiệu ứng hiện thời trong hộp thoại Tùy chọn Hiệu ứng.

Thiết lập

Đối với một số hiệu ứng riêng, có thể ghi rõ thiết lập trên trang thẻ Hiệu ứng.

Hướng

Specifies the direction for the effect.

Bắt đầu nhanh

Bật tùy chọn này để gán tốc độ tăng dần dần cho đầu của hiệu ứng.

Kết thúc chậm

Bật tùy chọn này để gán tốc độ giảm dần dần cho cuối của hiệu ứng.

Tăng cường

Ghi rõ các sự tăng cường cho hiệu ứng hiện thời.

Enhanced Animation Effects Dialog

Âm thanh

Select a sound from the Gallery or select one of the special entries.

Nút âm

Phát tập tin âm thanh đã chọn.

Sau khi hoạt họa

Select a color to be shown after the animation ends, or select another after-effect from the list:

Màu mờ đi

Select the dim color.

Hoạt họa văn bản

Select the animation mode for the text of the current shape:

Khoảng đợi giữa hai ký tự

Specifies the percentage of delay between animations of words or letters.

Please support us!