Giao nhau

Tạo một hình riêng từ vùng chồng lên nhau của các đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhHình - Giao nhau.


Kết hợp Đối tượng và Cấu tạo Hình

Please support us!