Trừ

Trừ diện tích của các đối tượng đã chọn khỏi diện tích của đối tượng dưới cùng trong vùng chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhHình - Trừ.


Cũng bảo tồn khoảng cách giữa các đối tượng.

Please support us!