Gộp

Cộng diện tích của các đối tượng đã chọn với diện tích của đối tượng dưới cùng trong vùng chọn. Dùng lệnh này rất tốt đối với các đối tượng chồng lên nhau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhHình - Trộn.


Cũng bảo tồn khoảng cách hiện rõ giữa các đối tượng.

Please support us!