Hình

Tạo một hình từ hai hay nhiều đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hayi một vài đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, và chọn lệnhHình.


Hình thì kế thừa các thuộc tính của đối tượng dưới cùng trong thứ tự xếp đống.

Gộp

Cộng diện tích của các đối tượng đã chọn với diện tích của đối tượng dưới cùng trong vùng chọn. Dùng lệnh này rất tốt đối với các đối tượng chồng lên nhau.

Trừ

Trừ diện tích của các đối tượng đã chọn khỏi diện tích của đối tượng dưới cùng trong vùng chọn.

Giao nhau

Tạo một hình riêng từ vùng chồng lên nhau của các đối tượng đã chọn.

Please support us!