Ngắt

Ngắt ra các đường đã nối với nhau bằng lệnh Nối.

Bạn không thể tô đầy hình đã đóng mà bị ngắt ra bằng lệnh này.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Chọn một đường đã được tạo bằng cách kết nối hai hay nhiều đường, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Ngắt.


Please support us!