Nối

Tạo một đường hay đường cong Bézier bằng cách nối với nhau bằng đường hai hay nhiều đường, đường Bézier hay đối tượng khác. Đối tượng đã đóng và tô đầy được chuyển đổi sang đường và mất mẫu/màu tô.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đường, mở trình đơn ngữ cảnh, và chọn lệnhKết nối.


Please support us!