Split

Xẻ một đối tượng kết hợp thành những đối tượng riêng lẻ. Những đối tượng nhận được sẽ mang thuộc tính đường và tô đầy giống nhưng đối tượng kết hợp.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Chọn một đối tượng đã kết hợp, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhXẻ.


Please support us!