Tổ hợp

Tổ hợp hai hay nhiều đối tượng đã chọn để làm một hình riêng lẻ. Không giống như chức năng nhóm lại, đối tượng đã tổ hợp kế thừa các thuộc tính của đối tượng dưới cùng trong thứ tự xếp đống. Bạn cũng có thể xẻ ra các đối tượng đã tổ hợp, nhưng mà các thuộc tính đối tượng gốc bị mất.

Khi bạn kết hợp các đối tượng, các phần tử vẽ được thay thế bởi đường cong Bézier, và các lỗ xuất hiện ở chỗ các đối tượng chồng lên nhau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hay nhiều đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, và chọn lệnhKết hợp.


Please support us!