Sang đường viền

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một hình đa giác hay nhóm các hình đa giác. Nếu tiến trình chuyển đổi tạo một nhóm các hình đa giác (v.d. khi chuyển đổi đối tượng văn bản), bạn cũng có thể vào nhóm bằng cách bấm phím chức năng F3, sau đó chọn một hình đa giác riêng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang đường viền.


Một khi chuyển đổi đường hay đối tượng văn bản sang đường viền, bạn không còn có khả năng chỉnh sửa lại như bình thường. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa đường viền đúng như hình đa giác khác, dùng lệnh Sửa > Điểm để điều chỉnh hình.

Please support us!