Thành bitmap

Chuyển đổi đối tượng đã chọn thành một bitmap (một lưới các điểm biểu diễn cho một hình ảnh).

Để tìm thêm thông tin, xem Từ điển thuật ngữ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang ảnh bitmap.


Biểu tượng Ghi chú

Bạn cũng có thể sao chép đối tượng đã chọn, sử dụng lệnh Sửa > Dán đặc biệt, sau đó chọn định dạng Ảnh bitmap trong danh sách..


Please support us!