Chuyển đổi thành đối tượng xoay 3 chiều

Tạo một hình ba chiều bằng cách xoay đối tượng đã chọn quanh trục đứng của nó.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang đối tượng xoay 3D.


Đối tượng đã chọn được chuyển đổi trước tiên thành một đường viền, sau đó thành một đối tượng ba chiều.

Please support us!