Sang hình đa giác

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một hình đa giác. Các thuộc tính khác của đối tượng không thay đổi. Để xem thay đổi, bạn cũng có thể nhấn-phải rồi chọn lệnh Sửa điểm.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang hình đa giác.


Chuyển đổi Ảnh bitmap sang Đồ họa Véc-tơ

To Polygon dialog

Chuyển đổi sang hình đa giác

Những tùy chọn theo đây cần thiết để chuyển đổi ảnh bitmap sang hình đa giác. Ảnh đã chuyển đổi thật là vài hình đa giác nhỏ đã tô màu.

Thiết lập

Đặt các tùy chọn chuyển đổi về ảnh.

Số màu sắc:

Gõ số màu sắc cần hiển thị trong ảnh đã chuyển đổi. LibreOffice sẽ tạo ra một hình đa giác cho mỗi lần màu xảy ra trong ảnh.

Giảm theo điểm

Gỡ bỏ các hình đa giác màu có kích cỡ nhỏ hơn số điểm ảnh bạn gõ vào.

Tô đầy các lỗ

Tô màu các khoảng trống đã gây ra bằng chức năng giảm theo điểm.

Kích cỡ gạch lát

Gõ kích cỡ của hình chữ nhật để lặp lại (xếp lát) khi tô đầy nền.

Source image:

Ô xem thử ảnh gốc.

Ảnh đã véc-tơ hoá:

Ô xem thử ảnh đã chuyển đổi. Nhấn vào nút Xem thử để tạo ra ảnh đã véc-tơ hoá.

Tiến hành

Hiển thị thanh tiến hành khi chuyển đổi.

Xem thử

Xem thử ảnh đã chuyển đổi, chưa áp dụng thay đổi.

Please support us!