Sang đường cong

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một đường cong kiểu Bézier (đường cong đa đoạn vẽ riêng).

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, và chọn lệnh Chuyển đổi - Sang đường cong.


Please support us!