Chuyển đổi

Các tùy chọn về tiến trình chuyển đổi đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi.


Sang đường cong

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một đường cong kiểu Bézier (đường cong đa đoạn vẽ riêng).

Sang hình đa giác

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một hình đa giác. Các thuộc tính khác của đối tượng không thay đổi. Để xem thay đổi, bạn cũng có thể nhấn-phải rồi chọn lệnh Sửa điểm.

Sang đường viền

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang một hình đa giác hay nhóm các hình đa giác. Nếu tiến trình chuyển đổi tạo một nhóm các hình đa giác (v.d. khi chuyển đổi đối tượng văn bản), bạn cũng có thể vào nhóm bằng cách bấm phím chức năng F3, sau đó chọn một hình đa giác riêng.

Chuyển đổi thành khối 3 chiều

Chuyển đổi đối tượng đã chọn thành một đối tượng ba chiều.

Chuyển đổi thành đối tượng xoay 3 chiều

Tạo một hình ba chiều bằng cách xoay đối tượng đã chọn quanh trục đứng của nó.

Thành bitmap

Chuyển đổi đối tượng đã chọn thành một bitmap (một lưới các điểm biểu diễn cho một hình ảnh).

Sang siêu tập tin

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang định dạng siêu tập tin của Windows (Windows Metafile Format: WMF), mà chứa dữ liệu cả hai kiểu ảnh bitmap và đồ họa véc-tơ.

Please support us!