Xác định Chiếu ảnh riêng

Tạo một chiếu ảnh riêng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Chiếu ảnh riêng, và nhấn vào nút Mới.


Define Custom Slide Show Dialog

Tạo Chiếu Ảnh Riêng

Chọn một ảnh chiếu, sau đó nhấn vào nút >> hay << để thêm ảnh chiếu vào danh sách hay gỡ bỏ ảnh chiếu khỏi danh sách.

Adds an existing slide to the bottom of the Selected slides list. You need to select a slide in the Existing slides list before you can use this button.

Removes a slide from the Selected slides list. You need to choose a slide in the Selected slides list before you can use this button.

Tên

Hiển thị tên của chiếu ảnh riêng. Bạn cũng có thể gõ tên khác.

Ảnh chiếu đã có

Liệt kê mọi ảnh chiếu, theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu hiện thời.

Ảnh chiếu đã chọn

Liệt kê mọi ảnh chiếu trong chiếu ảnh riêng. Bạn cũng có thể sắp xếp lại danh sách, bằng cách kéo ảnh chiếu lên hay xuống.

Please support us!