Custom Slide Shows

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Chiếu ảnh riêng.


Custom Slide Shows Dialog

tip

Read the help page Creating a Custom Slide Show to learn more about how to set up your own custom slide shows.


List of custom slide shows

Lists the custom slide shows that are available in the document.

Để tạo một chiếu ảnh riêng, nhấn vào nút Mới.

Để chạy chiếu ảnh riêng:

  1. Select a custom slide show from the list.

  2. Nhấn vào nút Chạy.

Mới

Tạo một chiếu ảnh riêng.

Sửa

Thêm, gỡ bỏ hay sắp xếp lại các ảnh chiếu, cũng như thay đổi tên của chiếu ảnh riêng đã chọn.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Chép

Tạo một bản sao của chiếu ảnh riêng đã chọn. Bạn cũng có thể sửa đổi tên của chiếu ảnh bằng cách nhấn vào nút Sửa.

Đầu

Runs the selected custom slide show.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Please support us!