Thiết lập Chiếu ảnh

Xác định thiết lập cho trình diễn, gồm có ảnh chiếu nào cần hiển thị đầu tiên, phương pháp làm cho ảnh chiếu tiến bộ, kiểu trình diễn và các tùy chọn về con trỏ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Slide Show - Slide Show Settings.


Presentation Dialog

Phạm vi

Ghi rõ những ảnh chiếu cần hiển thị trong trình diễn này.

Mọi ảnh chiếu

Hiển thị mọi ảnh chiếu trong trình diễn này.

Từ :

Gõ số thứ tự của ảnh chiếu sẽ bắt đầu trình diễn.

Chiếu ảnh riêng

Chạy một chiếu ảnh riêng theo thứ tự bạn đã xác định trong hộp thoại Chiếu ảnh > Chiếu ảnh riêng.

Presentation Mode

Chọn kiểu chiếu ảnh.

Full screen

Hiển thị ảnh chiếu trên toàn màn hình.

In a window

Chiếu ảnh chạy bên trong cửa sổ của chương trình LibreOffice.

Loop and repeat after

Khởi chạy lại chiếu ảnh sau khoảng thời gian tạm dừng bạn ghi rõ. Một ảnh chiếu tạm dừng riêng được hiển thị giữa ảnh chiếu cuối cùng và ảnh chiếu bắt đầu lại. Bấm phím Esc để dừng chạy chiếu ảnh.

Thời gian tạm dừng

Gõ khoảng thời gian cần tạm dừng trước khi khởi chạy lại chiếu ảnh. Gõ số không thì chiếu ảnh sẽ khởi chạy lại ngay lập tức, không hiển thị ảnh chiếu tạm dừng riêng.

Hiện biểu hình

Hiển thị biểu hình LibreOffice trên ảnh chiếu tạm dừng. Không thể thay đổi hay thay thế biểu hình này.

Tùy chọn

Tự lật ảnh chiếu

Bật tùy chọn này thì ảnh chiếu không chuyển đổi tự động.

Hiện con trỏ chuột

Hiển thị con trỏ của con chuột trong khi chiếu ảnh.

Con trỏ chuột dạng bút

Thay đổi hình của con trỏ chuột sang cái bút bạn có thể sử dụng để vẽ hay viết trên ảnh chiếu trong trình diễn.

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


Cho phép hoạt họa

Trong khi chiếu ảnh, cũng hiển thị các khung của ảnh GIF đã hoạt họa. Không chọn mục này thì chỉ hiển thị khung đầu tiên của ảnh GIF đã hoạt họa.

Nhấn vào nền để lật ảnh chiếu

Tiến tới ảnh chiếu kế tiếp khi bạn nhấn vào nền của ảnh chiếu.

Trình diễn còn lại ở trên

Trong trình diễn, cửa sổ LibreOffice còn lại ở trên các cửa sổ khác. Không có chương trình khác có thể nhảy lên ở trên trình diễn của bạn.

Multiple Displays

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

Presentation display

Select a display to use for full screen slide show mode.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

note

Thiết lập này được lưu lại trong cấu hình của người dùng, không phải bên trong tài liệu.


Please support us!