Interaction

Xác định ứng xử của đối tượng đã chọn khi bạn nhấn vào nó trong khi chiếu ảnh.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction


Hành động khi nhấn chuột

Xác định hành động sẽ chạy khi bạn nhấn vào đối tượng đã chọn trong khi chiếu ảnh. Bạn cũng có thể gán hành động cho các đối tượng đã nhóm lại.

Không làm gì

Không có hành động xảy ra.

Về ảnh chiếu trước

Di chuyển lùi lại một ảnh chiếu trong trình chiếu.

Tới ảnh chiếu sau

Di chuyển tới một ảnh chiếu trong trình chiếu.

Về ảnh chiếu đầu

Nhảy về ảnh chiếu đầu tiên trong trình chiếu.

Tới ảnh chiếu cuối

Nhảy tới ảnh chiếu cuối cùng trong trình chiếu.

Tới trang hay đối tượng

Nhảy tới một ảnh chiếu hay đối tượng có tên riêng trên ảnh chiếu.

Đích

Liệt kê các ảnh chiếu và đối tượng bạn có thể tới.

Ảnh chiếu/Đối tượng

Gõ tên của ảnh chiếu hay đối tượng cần tìm.

Tìm

Tìm kiếm ảnh chiếu hay đối tượng đã ghi rõ.

Tới tài liệu

Mở và hiển thị một tập tin trong khi chiếu ảnh. Ghi rõ tập tin LibreOffice như tài liệu đích thì cũng có thể chọn kiểu riêng sẽ mở.

Tài liệu

Xác định vị trí của tài liệu đích.

Tài liệu

Gõ đường dẫn đến tập tin cần mở, hoặc nhấn vào nút Duyệt để tự tìm tới tập tin.

Duyệt

Tự tìm tập tin bạn muốn mở.

Play audio

Plays an audio file.

Audio

Define the location of the audio file.

Audio

Enter a path to the audio file you want to open, or click Browse to locate the file.

Duyệt

Locate the audio file you want to play.

note

If you did not install audio files with LibreOffice, you can run the LibreOffice Setup program again and select Modify.


Chạy

Plays the selected audio file.

Chạy chương trình

Khởi chạy một chương trình trong khi chiếu ảnh.

Chương trình

Chương trình

Gõ đường dẫn đến chương trình cần khởi chạy, hoặc nhấn vào nút Duyệt để tự tìm tới chương trình.

Duyệt

Tự tìm chương trình cần khởi chạy.

Chạy vĩ lệnh

Chạy một vĩ lệnh trong khi chiếu ảnh.

Vĩ lệnh

Vĩ lệnh

Gõ đường dẫn đến vĩ lệnh cần khởi chạy, hoặc nhấn vào nút Duyệt để tự tìm tới vĩ lệnh.

Duyệt

Tự tìm vĩ lệnh bạn muốn chạy.

Thoát khỏi trình diễn

Kết thúc trình diễn.

Làm hành động đối tượng

Có thể chọn chức năng « Làm hành động đối tượng » đối với đối tượng OLE đã chèn.

Sửa

Mở đối tượng trong chế độ chỉnh sửa.

Please support us!