Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Để truy cập lệnh này...

Choose Slide Show - Custom Animation.

Trên thanh công cụ Vẽ, nhấn

Icon Custom Animation

Hoạt họa riêng


Danh sách Hoạt họa

Danh sách Hoạt họa thì hiển thị các dãy hoạt họa cho ảnh chiếu hiện tại.

Each list entry consists of the following two rows:

Thêm

Adds another animation effect for the selected object on the slide.

Bỏ

Gỡ bỏ khỏi danh sách dãy hoạt họa các hiệu ứng hoạt họa đã chọn.

Đổi thứ tự

Nhấn vào một trong các nút để di chuyển hiệu ứng hoạt họa đã chọn lên hay xuống trong danh sách.

Category

Select an animation effect category. The following categories are available:

Effect

Select an animation effect.

Đầu

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

Chọn các thuộc tính thêm về dãy hoạt họa. Nhấn vào nút ... để mở hộp thoại Tùy chọn Hiệu ứng, trong đó bạn có thể lựa chọn và áp dụng các thuộc tính khác nhau.

Duration

Specifies the duration of the selected animation effect.

Delay

The animation starts delayed by this amount of time.

Tự động xem thử

Bật tùy chọn này để xem thử hiệu ứng mới hay hiệu ứng đã chỉnh sửa một cách động trên ảnh chiếu trong khi gán nó.

Chạy

Chạy hiệu ứng hoạt họa đã chọn trong ô cửa sổ xem thử.

Please support us!