Hoạt họa

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Animated Image.


tip

Cũng có thể sao chép và dán dãy hoạt họa vào tài liệu kiểu LibreOffice Writer.


Hoạt họa

Hiển thị ô xem thử các đối tượng trong dãy hoạt họa. Bạn cũng có thể bấm nút Chạy để xem ảnh hoạt họa.

Jumps to the first image in the animation sequence.

Biểu tượng

Ảnh đầu

Plays the animation backwards.

Biểu tượng

Lùi

Stops playing the animation.

Biểu tượng

Dừng

Plays the animation.

Biểu tượng

Chạy

Jumps to the last image in the animation sequence.

Biểu tượng

Ảnh cuối

Số hiệu ảnh

Indicates the position of the current image in the animation sequence. If you want to view another image, enter its number or click the up and down arrows.

Thời gian

Enter the number of seconds to display the current image. This option is only available if you select the Bitmap object option in the Animation group field.

Số lần lặp

Sets the number of times that the animation is played. If you want the animation to play continuously, choose Max.

Ảnh

Thêm ảnh vào hay gỡ bỏ ảnh khỏi dãy hoạt họa.

Áp dụng đối tượng

Adds selected object(s) as a single image.

Biểu tượng

Áp dụng đối tượng

Áp dụng từng đối tượng

Adds an image for each selected object. If you select a grouped object, an image is created for each object in the group.

Cũng có thể chọn dãy hoạt họa, v.d. ảnh GIF hoạt họa, sau đó nhấn vào biểu tượng này để mở dãy và chỉnh sửa. Chỉnh sửa xong thì bấm nút Tạo để chèn vào ảnh chiếu dãy hoạt họa mới.

Biểu tượng

Áp dụng từng đối tượng

Xoá ảnh hiện tại

Deletes current image from the animation sequence.

Biểu tượng

Xoá ảnh hiện tại

Xoá mọi ảnh

Deletes all of the images in the animation.

Biểu tượng

Xoá mọi ảnh

Số

Tổng số ảnh trong dãy hoạt họa.

Nhóm hoạt họa

Đặt các thuộc tính đối tượng về dãy hoạt họa.

Nhóm lại đối tượng

Assembles images into a single object so that they can be moved as a group. You can still edit individual objects by double-clicking the group in the slide.

Đối tượng ảnh bitmap

Combines images into a single image.

Canh lề

Aligns the images in your animation.

Tạo

Inserts the animation into the current slide.

Please support us!