Chuyển tiếp Ảnh chiếu

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Slide Transition.


Biểu tượng Gợi ý

To apply the same transition effect to more than one slide, switch to the Slide Sorter, select the slides, and then choose Slide - Slide Transition.


Slide Transition

Select the slide transition you want to use for the selected slides.

Variant

Select a variation of the transition. This list is only available for certain transitions.

Duration

Sets the duration of the slide transition.

Âm thanh

Lists sounds that can played during the slide transition.

Lặp lại đến âm sau

Ghi rõ có nên phát âm thanh lặp đi lặp lại đến khi âm thanh khác bắt đầu.

Tiến tới ảnh chiếu kế

Ghi rõ phương pháp làm cho ảnh chiếu tiến bộ.

Khi nhấn chuột

Bật tùy chọn này để tiến tới ảnh chiếu kế tiếp đáp ứng cú nhấn chuột.

Tự động sau

Bật tùy chọn này để tiến tới ảnh chiếu kế tiếp một cách tự động sau một thời gian riêng (đo theo giây). Gõ số giây vào trường thuộc số bên cạnh hộp cuộn, hoặc nhấn vào nút cuộn.

Apply Transition to All Slides

Áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp ảnh chiếu đã chọn cho mọi ảnh chiếu của trình diễn hiện thời.

Chạy

Xem thử hiệu ứng chuyển tiếp ảnh chiếu hiện thời.

Tự động xem thử

Bật tùy chọn này để tự động hiển thị hiệu ứng chuyển tiếp ảnh chiếu trong tài liệu.

Please support us!