Gạch nối từ

Kích hoạt hay ngừng kích hoạt chức năng gạch nối từ cho mọi đối tượng văn bản. Cũng có thể bật hay tắt chức năng gạch nối từ cho mỗi đoạn văn riêng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Language - Hyphenation.


Please support us!