Gạch nối từ

Kích hoạt hay ngừng kích hoạt chức năng gạch nối từ cho mọi đối tượng văn bản. Cũng có thể bật hay tắt chức năng gạch nối từ cho mỗi đoạn văn riêng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ - Ngôn ngữ - Gạch nối từ


Please support us!