Đảo ngược

Đảo ngược thứ tự xếp đống của những đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Sắp đặt > Ngược lại.

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

Ngược lại


Cần phải chọn đồng thời ít nhất hai đối tượng vẽ để có khả năng sử dụng chức năng này.

Please support us!