Đảo ngược

Đảo ngược thứ tự xếp đống của những đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Sắp đặt > Ngược lại.

Trên thanh Vẽ, mở thanh công cụ con Sắp đặt, và nhấn

Biểu tượng

Ngược lại


Cần phải chọn đồng thời ít nhất hai đối tượng vẽ để có khả năng sử dụng chức năng này.

Please support us!