Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách gửi đối tượng đã chọn ra đằng sau một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Sắp đặt > Đằng sau đối tượng.

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Behind Object

Đằng sau đối tượng


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

note

Arranging objects affects the stacking order of all objects in your document.


Please support us!