Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách di chuyển đối tượng đã chọn lên đằng trước một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Sắp đặt - Đằng trước đối tượng.

Trên thanh Vẽ, mở thanh công cụ con Sắp đặt, và nhấn

Biểu tượng

Đằng trước đối tượng


Chọn những đối tượng bạn muốn di chuyển ra trước. Nhấn-phải và chọn lệnh trình đơn ngữ cảnh Sắp đặt > Đằng trước đối tượng, sau đó nhấn vào đối tượng đích trên ảnh chiếu. Các đối tượng đã chọn sẽ được di chuyển lên đằng trước đối tượng đích.

Please support us!