Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách di chuyển đối tượng đã chọn lên đằng trước một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

From the context menu:

Choose Arrange - In Front of Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

From toolbars:

Icon In Front of Object

Đằng trước đối tượng


Chọn những đối tượng bạn muốn di chuyển ra trước. Nhấn-phải và chọn lệnh trình đơn ngữ cảnh Sắp đặt > Đằng trước đối tượng, sau đó nhấn vào đối tượng đích trên ảnh chiếu. Các đối tượng đã chọn sẽ được di chuyển lên đằng trước đối tượng đích.

Please support us!