Bộ nối

Sets the properties of a connector.

Kiểu

Liệt kê các kiểu bộ nối sẵn sàng. Có bốn kiểu bộ nối: Chuẩn, Đường, ThẳngCong.

Độ lệch đường

Xác định độ lệch của đường nối. Cửa sổ xem thử cũng hiển thị kết quả.

Đường 1

Gõ giá trị độ lệch cho Đường 1.

Đường 2

Gõ giá trị độ lệch cho Đường 2.

Đường 3

Gõ giá trị độ lệch cho Đường 3.

Giãn cách đường

Đặt khoảng cách giữa các đường nối.

Đầu chiều ngang

Gõ khoảng cách theo chiều ngang bạn muốn thấy ở đầu của bộ nối.

Đầu chiều dọc

Gõ khoảng cách theo chiều dọc bạn muốn thấy ở đầu của bộ nối.

Cuối chiều ngang

Gõ khoảng cách theo chiều ngang bạn muốn thấy ở cuối của bộ nối.

Cuối chiều dọc

Gõ khoảng cách theo chiều dọc bạn muốn thấy ở cuối của bộ nối.

Đặt lại độ lệch đường

Đặt lại các giá trị độ lệch đường về mặc định.(This command is only accessible through the context menu).

Please support us!