Bộ nối

Sets the properties of a connector.

Kiểu

Liệt kê các kiểu bộ nối sẵn sàng. Có bốn kiểu bộ nối: Chuẩn, Đường, ThẳngCong.

Độ lệch đường

Xác định độ lệch của đường nối. Cửa sổ xem thử cũng hiển thị kết quả.

Đường 1

Gõ giá trị độ lệch cho Đường 1.

Đường 2

Gõ giá trị độ lệch cho Đường 2.

Đường 3

Gõ giá trị độ lệch cho Đường 3.

Line spacing

Đặt khoảng cách giữa các đường nối.

Đầu chiều ngang

Gõ khoảng cách theo chiều ngang bạn muốn thấy ở đầu của bộ nối.

Đầu chiều dọc

Gõ khoảng cách theo chiều dọc bạn muốn thấy ở đầu của bộ nối.

Cuối chiều ngang

Gõ khoảng cách theo chiều ngang bạn muốn thấy ở cuối của bộ nối.

Cuối chiều dọc

Gõ khoảng cách theo chiều dọc bạn muốn thấy ở cuối của bộ nối.

Đặt lại độ lệch đường

Resets the line skew values to the default. (This command is only accessible through the context menu).

Please support us!