Đo chiều

Thay đổi các thuộc tính độ dài, đo và nét dẫn của đường chiều đã chọn.

note

Muốn sửa đổi kiểu dáng đường hay kiểu dáng mũi tên của đường chiều thì chọn lệnh Định dạng > Đường.


Để truy cập lệnh này...

Trong trình đơn ngữ cảnh của đường chiều, chọn lệnh Các chiều.

Trên thanh công cụ Đường và Mũi tên , nhấn vào biểu tượng Đường chiều.

Icon Dimension Line

Đường chiều


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

Đường

Đặt các thuộc tính khoảng cách về đường chiều và các nét dẫn, tương ứng với nhau và với đường cơ bản.

Khoảng cách đường

Ghi rõ khoảng cách giữa đường chiều và đường cơ bản (khoảng cách đường = 0).

Nét dẫn nhô ra

Specifies the length of the left and right guides starting at the baseline (line distance = 0). Positive values extend the guides above the baseline and negative values extend the guides below the baseline.

Khoảng cách nét dẫn

Ghi rõ độ dài của nét dẫn bên trái và bên phải, bắt đầu ở đường chiều. Giá trị dương thì kéo dài nét dẫn qua bên trên đường chiều, còn giá trị âm kéo dài nét dẫn qua bên dưới đường chiều.

Nét dẫn bên trái

Ghi rõ độ dài của nét dẫn bên trái, bắt đầu ở đường chiều. Giá trị dương thì kéo dài nét dẫn qua bên dưới đường chiều, còn giá trị âm kéo dài nét dẫn qua bên trên đường chiều.

Nét dẫn bên phải

Ghi rõ độ dài của nét dẫn bên phải, bắt đầu ở đường chiều. Giá trị dương thì kéo dài nét dẫn qua bên dưới đường chiều, còn giá trị âm kéo dài nét dẫn qua bên trên đường chiều.

Đường chiều bên dưới đối tượng

Đảo ngược các thuộc tính được đặt trong vùng Đường.

Lần số

Ghi rõ số chữ số nằm sau dấu thập phân, khi hiển thị các thuộc tính đường.

Chú giải

Đặt các thuộc tính về chuỗi văn bản chiều.

Vị trí văn bản

Xác định vị trí của chuỗi văn bản chiều tương ứng với đường chiều và các nét dẫn.

warning

Hai hộp chọn Tự động nằm dọcTự động nằm ngang phải bị bỏ chọn trước khi bạn có thể gán Vị trí văn bản.


Tự động nằm dọc

Xác định vị trí tối ưu theo chiều dọc cho chuỗi văn bản chiều.

Tự động nằm ngang

Xác định vị trí tối ưu theo chiều ngang cho chuỗi văn bản chiều.

Hiện đơn vị đo

Hiển thị hay ẩn các đơn vị đo các chiều. Cũng có thể chọn đơn vị đo trong danh sách.

Song song với đường

Hiển thị văn bản theo chiều song song hay ở góc vuông với đường chiều.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!