Xóa

Xóa những cột được chọn khỏi bảng.

Lệnh này chỉ có thể sử dụng nếu như con trỏ đang đặt trong một bảng.

Để truy cập lệnh này...

Trong thanh Bảng, nhấn

Biểu tượng

Xóa cột


Please support us!